sábado, 30 de junio de 2007

Nelly Pérez Giráldez en nombre de GECMA pide a los ciudadanos que no usen sustancias químicas que agotan la capa de Ozono.


La presidenta del grupo ecologista GECMA hace un llamamiento a los ciudadanos y a los gobiernos para que cooperen en la protección de la fina capa de gas que protege a todos los seres vivos.

La presidenta de GECMA, Nelly Pérez Giráldez, dijo que: “Es necesaria la cooperación internacional y de todos y cada uno de los ciudadanos para proteger la capa de ozono y luchar contra una de las graves amenazas para la salud humana y ambiental de todo el mundo”.

Pidió que se reduzcan “la producción, el uso y consumo de sustancias y productos químicos que agotan y destruyen la capa” y como consecuencia inciden en una “grave amenaza para la salud”. “Si todos los ciudadanos actuáramos en este sentido podríamos acelerar su recuperación”.

Reconoce que “el nivel de daño de la capa de Ozono en la estratosfera está disminuyendo y existen pequeñas señales de recuperación, aunque permanece vulnerable”.

Es de la máxima importancia que “seamos consumidores responsables y reduzcamos nuestras emisiones”.

Terminó lamentando la política de países ricos, en clara alusión a los Estados Unidos de Norte América, que incide en la “dignidad y calidad de vida de millones de seres humanos” de los países empobrecidos, en las personas vulnerables “niños y ancianos” y en la aceleración de “nuevas enfermedades”.

TRABALLO BASE PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE DO GRUPO DE ECOLOXÍA CIENTÍFICA DE GALICIA “ G E C M A ” PARA VIGO E A SÚA ÁREA METROPO

TRABALLO BASE PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE DO GRUPO DE ECOLOXÍA CIENTÍFICA DE GALICIA “ G E C M A ” PARA VIGO E A SÚA ÁREA METROPOLITANA

A presidenta do Grupo de Ecoloxía Científica de Galicia, Nelly Pérez Giráldez, durante a presentación do traballo base para a realización do Programa de Medio Ambiente de GECMA, dixo que: “Pido as autoridades que gobernen para a paz, o desenrolo sostible e a ecoloxía, porque ese é o futuro que necesita o planeta”

Redacción: Xaneiro de 2007.- GECMA quere facer un recoñecemento implícito ás orixes do ecoloxismo así como aos grupos e persoas que abriron unha nova vía para a reconciliación do home coa natureza. Así pretendemos abandeirar este tema de gran sensibilidade cidadá e de vital importancia para a vida no planeta, fomentando o asociacionismo que nos axude a realizar un desenvolvemento sostible da cidade. Queremos ser solidarios a nivel global e para iso abriremos canles e mecanismos de participación social eficaz, contando con todos, para que os nosos estudios e acción política, realizados interdisciplinariamente, actúen horizontalmente porque sabemos que o desenvolvemento sostible afecta interadministrativamente ás distintas concellalías e administracións. A administración non pode permanecer inactiva e, ante o cada vez maior grado de protección medioambiental que demanda a sociedade en xeral e a viguesa en particular, vén obrigada a dar unha resposta eficaz e adecuada, que coordine a acción pública orientada á prevención e control da contaminación, á eficiencia dos mecanismos de xestión e ao fomento da participación cidadá.

O noso plantexamento entronca coa definición que se fai de desenvolvemento sostible dende unha perspectiva global-local (GLOCAL). Atraverso desta visión integrada pretendemos que o Concello de Vigo lidere o proceso de sostibilidade que hai anos debería haber feito. Para elo ha comprometerse o traballo de toda a organización municipal no desenvolvemento da sostibilidade dende os marcos de xestión e técnicos, e de democracia participativa que aparecen na Campaña Europea de Cidades Sostibles e nos compromisos da CARTA DE AALBORG e o modelo de xestión socioambiental das AXENDAS 21.

O Concello de Vigo, como cidade e entorno social e ambiental máis grande de Galicia e eixo da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, non pode deixar pasar o reto de desenvolver a súa propia estratexia de sostibilidade, con base na Axenda 21 Local, para que deste xeito poda conxugar o crecemento económico, social e político non só para os nosos fillos, senón tamén para os nosos netos.

Hoxe en día está plenamente asumido que un modelo de crecemento desenvolvista e incontrolado non é viable no tempo. Pola contra, o desenvolvemento ten que ser compatible coa protección e promoción do medio ambiente, definindo un modelo de desenvolvemento caracterizado pola sostibilidade.

Calquera proxecto debe permitir atender ás necesidades do presente sen poñer en perigo a capacidade das xeracións futuras para resolver os seus problemas. Por outra banda unha adecuada integración da política medio ambiental na acción política global, permite definir modelos de desenvolvemento a nivel local, integrando patrimonio histórico e natural.

Os membros do GECMA aspiramos a unha sociedade con maiores niveis de benestar, maior cohesión social e maior sostibilidade. Para conseguilo, apostamos por un modelo de crecemento económico equilibrado e duradeiro.

En GECMA temos unha visión integradora da relación do home co seu contorno. Creemos nas políticas de conservación de recursos e de eficacia enerxética orientadas a buscar o desenvolvemento sostible, sen poñer en perigo a renovación dos recursos.

O GECMA é consciente de que as condicións ambientais da cidade afectan e afectarán directamente á saúde e calidade de vida dos cidadáns. Ordenación do tráfico, recollida de residuos, abastecemento de auga, prevención e extinción de incendios, saúde pública,... son competencias municipais que esixen de actividade normativa dos Concellos cun obxectivo claro que guíe as súas actuacións: a sostibilidade. Apostamos por un desenvolvemento sostible que non comprometa a capacidade das futuras xeracións para vivir e desenvolverse. Aí o noso compromiso firme para abordar o medio ambiente de forma integral, coa participación cidadá, e pedimos que desde a Xunta e o Concello, contando con todos, combatamos a contaminación do auga, chan, aire, ruído, degradación de zonas verdes, inseguridade alimentaria e vial, prevención de incendios, despilfarro de auga e enerxía, etc. Conscientes da necesidade de que os cidadáns sexan axentes impulsores do cambio na xestión de residuos, o GECMA comprométese a fomentar campañas de divulgación e concienciación, e participar consolidando a responsabilidade compartida da xestión entre cidadáns, administracións, ecoloxistas e os distintos sectores económicos implicados.

O GECMA ten a vontade firme de coliderar o protagonismo de sensibilización dunha cidadanía comprometida e participativa co desenvolvemento sostible da nosa cidade e propón a actuación decidida da administración local, así como propiciar un gran debate que conte coa participación de todos os axentes sociais e institucionais.

O GECMA , consciente do ámbito xeográfico da cidade e da importancia da súa Ría protexerá o seu ecosistema e propoñerá un convenio á Concellería de Medio Ambiente de Vigo, Consellería de Medio Ambiente da Xunta e ao Ministerio de Medio Ambiente que sirva para a recuperación e xestión integral do vaso marítimo que conforma a ría de Vigo. Este Convenio, acompañado por un Plan especial de Protección da Ría, haberá de abrirse aos demais Concellos abeirados. Consideramos a protección e recuperación medioambiental da ría de carácter estratéxico pola súa importancia económica e social e por representar un sinal de identidade da cidade.

Os maiores contaminantes da Ría proveñen dos vertidos dos asentamentos residenciais e industriais dos pobos ribeiregos e especialmente do Río Lagares, debido ás deficiencias observadas no PSIV e na súa EDAR, creando enfermidades hídricas, problemas sanitarios nas praias, deterioro da riqueza biolóxica, malos cheiros, sensación de cloaca nalgunhas partes e alteamento da Xunqueira - debido ás soltas de lodos - que, unido á reducción das súas ladeiras impermeabilizadas polo proceso urbanizador (rúas, beirarrúas, edificios ou casas, ...), minora a súa función de absorber os excesos das escorrentías fluviais de ambas vertentes do río nas grandes avenidas, coas conseguintes inundacións nas diversas partes da cidade. Factor importante no mal funcionamento da EDAR é a mestura de vertidos industriais*, fluviais e fecais que sobredimensionan a cantidade de líquidos a depurar e producen a morte das cepas de bacterias aeróbicas e anaeróbicas encargadas de eliminar os residuos orgánicos en suspensión nas augas fecais, convertendo a depuradora nun almacenamento de augas sucias, fétidas, altamente contaminantes e aos lodos das decantadoras en inservibles para a súa utilización, polo que ao evacuarse directamente ao estuario producen a morte fulminante de todo o ecosistema, ata chegar a exterminar lapas e mexillóns nas rocas existentes na praia de Foz, estendéndose a mancha en toda a fronte da praia de Samil, tapizando os seus fondos areosos cunha grosa capa de lodo.

Outro dos problemas que afecta á turbiedade das augas deste precioso vaso, coa conseguinte disminución da riqueza planctónica, base da pirámide acuícola, é o cultivo do mexillón (bateas), cuxas deposicións masivas teñen unha notoria incidencia negativa na calidade das augas. Por iso o GECMA propón a absorción periódica das deposicións, para a súa transformación en abono.

* Nota: Neste sentido, nas medidas propostas (punto 2), facemos referencia a creación dun Laboratorio de Área. Para darnos conta do tema, poño como exemplo un dos polígonos industriais do Área Metropolitana de Vigo, aínda que os seus vertidos nos vaian os colectores da EDAR de Vigo, o Polígono de Amoedo, Pazos de Borbén, onde, solo collendo unha das empresas dedica a metalización electrolítica de pezas de plástico (con cobre, níquel e cromo) podemos observar que a investigación pon de manifesto que a empresa ten instalado un total de 124 cubas para o tratamento de superficies plásticas, de 1800 l cada unha, incumprindo todas ás leis de prevención e control de contaminación, así como un deficiente almacenaxe dos residuos industriais. En canto o polígono, dicir que carece de todas as infraestructuras básicas medioambientais: abastecemento e saneamento de augas...


30 MEDIDAS POLA CALIDADE DE VIDA E O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE


1.- O GECMA propón o Pacto Cidadán pola Sostenibilidade que conxugue educación, concienciación e participación cidadá coa acción do goberno local, o desenvolvemento sostible e o medio ambiente no centro de todas as políticas sectoriais. Que a Concellería de Medio Ambiente se convirta na grande área que lle corresponde. Integrando a relación con todas as áreas para que os aspectos económicos, sociais e ecolóxicos estean interrelacionados. Esta política DEBERÍA realizarse dende a Concellalía de Medio Ambiente pero en estreita relación e sintonía có liderado persoal da alcaldía.

Serán as súas funcións importantes, entre outras, a realizar: a concienciación, información, educación e formación do cidadán en temas como: uso do transporte público, conservación do contorno e mobiliario, o ruído ligado ao lecer e a saúde pública, respecto aos animais e á normativa sobre os mesmos, o aforro de enerxía e uso das enerxías renovables, o aforro de auga potable e o uso de augas depuradas para regadíos e mantenemento do cauce e caudal de regatos e ríos, a recolleita selectiva do lixo, a utilización dos espazos públicos e verdes, a ecoxestión e a responsabilidade ecolóxica e social, etc.. En definitiva o GECMA ten a vontade de coliderar o movemento medioambiental, en convenio de colaboración cás institucións nunha cidade, e nunha comunidade, máis concienciada e que sexa máis sostible, na que se definan, tamén, os deberes e dereitos do cidadán nun Estatuto de Cidadanía. Facendo a necesaria divulgación a través dunha REVISTA ESPECIALIZADA E COPARTICIPADA.
Nota.- Non obstante hay temas importantes que afectan a pequenos municipios da área nos que se necesitaría a colaboración doutras institucións, por iso O GECMA, tendo en conta o escaso presuposto nestes temas, propón que a Diputación de Pontevedra e as demais en Galicia, cooperen cos pequenos concellos da área de Vigo, e cos do resto da provincia (as demais nos seus ámbitos xeográficos), no asesoramento e na elaboración de proxectos medioambientais, en temas como: recuperación de espazos degradados, rutas de sendeirismo, deseño de parques e xardíns..., impactos ambientais, medición do ruido, etc. Así como o patrocino de cursos de educación ambiental.

2.- O GECMA propón a implantación dun centro de tratamento, reciclaxe e reutilización dos subproductos líquidos industriais, de magnitude suficiente para absorber a potencialidade industrial do Área Metropolitana, cun servicio de recolleita e transporte a medio de camións cisternas, creando un consorcio para a implantación e mantemento do mesmo entre os industriais radicados neste ámbito, a Zona Franca e las demais administracións públicas responsables do medio ambiente. Así como avanzar na recolleita selectiva, incluíndo os aceites domésticos, usados, potenciando o seu reciclaxe e utilización do biodiésel.

3.- O GECMA acometerá un estudio propio, ou coparticipado, e propón a realización dun alcantarillado separativo das augas pluviais (no que se incluirá as augas subterráneas e de fontes que agora están canalizadas aos colectores xerais e que non entren noutra proposta que se fai máis adiante, no punto 23 deste programa), aproveitando nunha primeira fase as canalizacións existentes, con vertido directo ao mar e ao río Lagares e nunca segunda habilitando microdepuradoras de marxen, como se especifica no punto 6 .

En canto ás novas conduccións de augas fecais deben establecerse coa suficiente sección, pendente e hermeticidade co fin de aforrar enerxía e evitar sedimentacións e malos cheiros.

4.- O GECMA propón un Plan para a rexeneración, preservación e saneamento integral da Ría, que permita ter unha denominación de orixe para os seus productos mariños e no que deberá contemplarse a substitución dos emisarios submarinos por mecanismos de reutilización.

5.- Acadar a xestión global do ciclo da auga: abastecemento, augas residuais, augas libres...

6.- O GECMA propón un saneamento integral no que nin unha soa pinga de auga contaminada vaia aos ríos ou á Ría e para iso estudiará a conveniencia de establecer pequenas depuradoras de augas fecais, ou pluviais, escalonadas nas respectivas vertentes, as cales de ser aconsellables, serán executadas baixo falso rasante dos montes e outras zonas non urbanizables, con reforestación ou axardinamento das súas cubertas. A auga depurada será aproveitada, vertida directamente ao mar ou ao río Lagares, co cal alcánzase maior eficacia na evacuación do auga depurada e alixéirase a concentración establecida na EDAR actual, compensando dese modo o incremento das achegas que a edificabilidade do novo PGOM vai ha xerar. Sen menoscabo do estudio doutra gran macro depuradora (na actualidade está en estudio outra no mismo Lagares), que reúna os requisitos indispensables como: mecanismos de reutilización e a suficiente pendente, hermeticidade,... do seu emisor submarino. (1) (Ver o final deste traballo base para o programa).

7.- Nas rúas de nova apertura, as instalacións de enerxía eléctrica, telecomunicacións, auga potable e gas cidade e demais suministros han de realizarse en galerías de servizos coas suficientes medidas de seguridade e control; sistema que será adoptado tamén na construcción de novos aparcamentos subterráneos baixo as rúas, de tal forma que os cidadáns non sufran as constantes e continuas aperturas e levantamento de rúas e o concello non soporte os gastos, ou parte dos gastos, que comportan os cortes de tendidos eléctricos e doutros suministros, cando se fan as necesarias obras públicas.

8.- Habilitar canteiras esgotadas e puntos limpos para o reciclaxe, machaqueo e reutilización dos materiais inertes procedentes da construcción. Á súa vez, esixiremos o cumprimento da normativa medioambiental a canteiras e explotacións de ceo aberto, así como a realización do saneamento e recuperación de vertedeiros para a súa reutilización. Os cidadáns e as empresas, sobre todo da construcción, hay que darlle posibilidades donde depositar os residuos, se logo se lle quere esixir e sancionar.

9.- O GECMA consciente da necesidade de auga potable para o futuro, apostará polo transvase do Oitaven-Verdugo e a incorporación do Río Miño, incluso estudiando a posibilidade de incorporar un novo encoro debido a necesidade de auga para o futuro da Área Metropolitana e a necesaria adecuación de potibilización de auga ás necesidades de consumo l/s.

O GECMA pide a elaboración dunha ordenanza municipal que teña como obxectivo o aforro e maior eficiencia no uso de auga, así como o apoio a todas as iniciativas que supoñan novas tecnoloxías, instrumentos e mecanismos destinados a o incremento do aforro e a eficiencia do uso de auga no municipio. Tendo en conta a renovación, onde sexa necesario, da obsoleta e envellecida rede de auga, en moitas partes da cidade (punto 24).

O GECMA solicita que se propicie una maior coordinación entre, e cás, administracións competentes e as empresas concesionarias para minimizar as perdas de auga nas conduccións e no abastecemento, priorizando a xestión da demanda, á depuración e á reutilización de augas residuais e pluviais. Neste sentido promoveremos campañas de educación e sensibilización cara a diminuír o uso de auga e na procura dunha mellor xestión, incluído os usos municipais.

10.- O GECMA aposta pola riqueza e medio ambiente forestal, no rural da cidade e na súa Área Metropolitana, así como pola prevención de incendios, para iso habemos de apostar no medio ambiente rural, tanto no forestal como no agrícola, por un Banco de Terra e por un Fondo de Fomento Forestal (punto extraído do programa de medio ambiente do PSdeG, realizado por Tito Gómez Giráldez 1983) que permita ás persoas maiores, que quedan nese ámbito, ceder as súas terras ou montes e recibir a achega dunha cantidade fixa anual, segundo superficie aportada, con cargo a importe da liquidación da riqueza tallada no momento do seu apoxeo ou da riqueza xerada polo cultivo. Esta proposta, a parte da creación de postos técnicos creará man de obra nova no rural e por conseguinte rehabilitarase todo o medio.

11.- A rexeneración de chans e a reforestación planificada das áreas queimadas serán prioridades nas propostas do GECMA .

12.- Sendo conscientes da necesidade de portos deportivos ao longo da costa viguesa, o GECMA aposta por portos que preserven o biótopo, non desvíen as mareas e salvagarden o aporte de larvas e areas ás praias. Desde a óptica do desenvolvemento sostible, e conscientes da necesidade de contar con portos deportivos, aproveitando as especiais condicións da nosa Ría, podemos aceptar a creación de portos deportivos e escolas deportivas náuticas, con celebración de probas marítimas a todos os niveis, potenciando o nivel internacional, requirindo medidas medioambientais tendentes á conservación e protección do medio. Os portos non poden plantexar o seu crecemento sen ter en conta os novos segmentos de crecemento na súa actividade como tal porto. Hoxe vénse desenvolvendo unha nova actividade, que motivado o desenvolvemento das nosas economías, crea un segmento sectorial, a actividade náutica - deportiva e o tráfico de embarcacións de recreo. Isto xera unha nova actividade socioeconómica, coñecida como “Porto deportivo”, a cal como grupo que defende un desenvolvemento sostible non podemos obviar, da mesma forma que debemos de ter en conta que para protexer o medio é mellor desenvolver os portos deportivos con pantaláns de madeira, ou sobre pilastras, que preserven e aumenten o biótopo existente na zona e conserve as praias que poidan haber, de tal forma que sexa compatible o porto e deporte náutico coa conservación do ecosistema, impacto ambiental e praias, no canto de aterramentos que inxustificadamente póidanse realizar.

13.- Puntos limpos na cidade, nos que se debería ter en conta que se habilite tamén a recollida de cds usados

GECMA pide a recollida e posterior traslado para a súa reciclaxe dos cds e dvds usados. Esta petición fundaméntase nos seguintes puntos:

Que na última década desenvolveuse de xeito espectacular o uso de materiais informáticos, incrementándose así mesmo o lixo deste tipo que é xerado.

Que entre os soportes de datos informáticos máis usados atópanse os cds e os dvds, refugándose cada ano millóns de unidades que van parar aos vertedoiros repartidos por toda a xeografía do noso país.

Que actualmente existen empresas que se dedican á recollida e reciclaxe destes soportes ópticos, que están compostos nun 99 % de policarbonato.

Que a normativa actual establece como competencia dos entes locais a recollida e o tratamento de residuos sólidos urbanos.

Considerando que é deber dos Concellos realizar as xestións para un adecuado tratamento dos residuos sólidos urbanos que se producen no municipio, pedimos que se adecuen os puntos para a recollida e destrución da información que conteñen estes soportes, co fin de que os cidadáns e as empresas poidan proceder ao seu depósito para o seu posterior traslado ás instalacións nas que se realice a súa reciclaxe

O GECMA , en Vigo, é consciente de que a cidade non conta con puntos limpos necesarios nalgunhas partes do rural. Pódese realizar un estudio técnico. En principio podemos adiantar: Que técnicos do Grupo de Ecoloxía Científica “GECMA”, con experiencia en sistemas de xestión de residuos, dinnos que sería conveniente situar os seguintes puntos limpos:

a) Zona do Seminario que cubriría parte de Bembrive, parte da Vagunda, parte de Cabral, parte de Sárdoma e Moledo.

b) Zona Tanatorio de Bembrive que cubriría a parte alta de Bembrive, parte alta de Cabral, Mexueiro e todo ese contorno.

c) Zona de Beade - As Carneiras que cubriría Beade, parte alta de Castrelos, Matamá e Valadares.

d) Zona de San Andrés, máis ou menos por onde está Vitrasa, que cubriría San Andrés, parte de Balaidos, Florida, Coruxo, parte de Matamá e parte de Coia.

e) Zona de Bouzas, cubriría a outra parte de Coia, Bouzas, Alcabre, Zona do Berbes e todas as rúas paralelas, a esa zona, ata o centro de Vigo.

f) Zona Centro, onde está a empacadora de lixos (Guixar), cubriría todo Teis e a zona centro de Vigo.

g) Zona Zamanes, dispón dunha canteira abandonada onde a parte da ubicación dun punto limpo pódese utilizar para o machaqueo e reutilización dos residuos inertes procedentes da construcción.

Non son necesarios macropuntos como se suscitan noutras partes de Galicia. Esta nova formulación, entre outras cousas, trae consigo que a man de obra sería practicamente gratis, sen costos para o Concello e un valor de imaxe moi alto. O investimento sobre estes puntos, amén do terreo, oscilaría entre un 5 e un 10% dos custos que ten calquera outro punto dos proxectados polo anterior goberno da Xunta de Galicia (PP), cuxo costo, aproximado, era de 90.000 euros de investimento por punto a parte do terreo. Polo tanto estariamos falando, con esta proposta, dun custo de entre 6.000 e 9.000 euros por punto. O GECMA aposta por reservar unha porcentaxe de empregos en cada punto para minusválidos que se encargarían da atención ao cliente.

O recolleito, unha vez tratado nos puntos limpos, levaríase a uns terreos destinados para este menester nalgún polígono onde se efectuarían os labouras de: enfardar, clasificar e meter en liña de producción, é dicir reciclar e valorizar todo tipo de residuos.

14.- O GECMA pide que o Concello prevea a precaución, cautela e prevención como principio de xestión urbanística, coas medidas cautelares para a concesión ou suspensión de licenzas constructivas para certas áreas e actividades que causen degradación ambiental, nos casos de risco dun impacto previsible.

15.- O GECMA aposta por un consumo de recursos proporcionado ao crecemento poblacional previsto e as súas necesidades, incrementando as zonas verdes e evitando a destrucción dos espazos ambientalmente valiosos, elaborándose un censo de zonas verdes de titularidade tanto pública como privada.

16.- O GECMA propón a realización dun estudio da paisaxe, profundo e completo, que contemple a incidencia de visibilidade global do territorio.

17.- O GECMA aposta pola protección da calidade atmosférica e acústica, así como a lumínica. O GECMA propón un estudio sobre a contribución directa e indirecta das emisións locais de gases de efecto invernadeiro no cambio climático global co fin da súa reducción ou control. O GECMA propón que se realize unha cartografía sonora co fin de delimitar as zonas sensibles acústicas e saturadas, así como as lumínicas, co fin de estudiar as medidas preventivas e correctoras.

18.- Enerxía. O GECMA é consciente da necesidade de enerxías para o futuro: aposta polas enerxías renovables. As enerxías renovables outorgan a vantaxe dun menor impacto ambiental e son á súa vez fonte de riqueza e emprego e elemento fundamental de innovación, desenvolvemento tecnolóxico e competitividade. O GECMA aposta pola diversificación enerxética.

Polo momento non ofrece preocupación a disponibilidade de potencia eléctrica na cidade e na súa área. Non entanto quédanos o desenvolvemento da enerxía eólica, solar… e outras alternativas de menor rendemento.

Do mesmo xeito que a auga, o aforro da enerxía, sobre todo da que emite contaminación atmosférica - calefacción, automóbiles, .... - é necesario. O aforro debe facerse a través de políticas de concienciación, primándoo, posto que a enerxía menos contaminante é a que non se consome. A regulación da enerxía eléctrica require que se volva a poñer en vigor a lei do 94 (PSOE) que é a máis apta para o aforro enerxético marcado pola directiva europea.

Faise necesaria a implantación de unha Ordenanza Municipal de Captación Solar Térmica, co fin de implantar esta tecnoloxía en edificios de nova construcción, así como edificios oficiais, completado cun Plan de Eficiencia Enerxética do alumeado público e sinalizacións viarias.

Hai que admitir que teremos que instalar xeradores eólicos, respectando os espazos emblemáticos e protexidos, ou correr o risco da enerxía atómica, xa que a enerxía hidráulica dos ríos tocou teito fai tempo, polo que é necesario aplicar nos pantanos actuais medidas correctoras (escala permanente de peixes, bombeos con enerxía eólica nocturna -en horas valle-, etc.) para restablecer o ecosistema, primando os proxectos de maior resolución técnica e menor impacto medioambiental, cousa que non sucedía co anterior goberno da Xunta (PP).

En definitiva, con vistas ao futuro, necesitamos apostar por unha enerxía renovable, limpa e de alto rendemento. O hidróxeno, a eólica, o aproveitamento do oleaxe, a solar e a de fusión, cando haxa tecnoloxía suficiente, entre outras, poden ser enerxías interesantes a potenciar. Ata algunha delas poden ser enerxías propias do área metropolitana viguesa, vendendo o excedente ás empresas que controlen a rede.

19.- Creación da Oficina Municipal do Defensor do Medio Ambiente, elaborándose unha memoria anual, así como un Consello Municipal de Medio Ambiente, participado por a Universidade, organizacións veciñais, ecoloxistas e cidadáns relacionadas co medio ambiente.

20.- Propón a elaboración dun Plan Integral de Prevención de Inundacións.

21.- Conseguir para Vigo a cualificación de Municipio sostible de Galicia, figurando a nosa cidade na cabeza da protección medioambiental non só de Galicia, senón do resto de España.

22.- Reorientación da fiscalidade, mediante a incorporación de impostos ecolóxicos e beneficios e exencións fiscais a través das Ordenanzas Municipais reguladoras de tributos municipais, co fin de reducir o uso de sustancias perigosas e penalizar a xeración de residuos e as emisións contaminantes. Asemesmo, proporemos un novo sistema de tarificación no consumo de auga potable que potencie o aforro.

23.- Elaboración dun Plan Municipal de Protección e Recuperación de Ríos, Augas Subterráneas, Fontes e Humedales. Nas fontes, sabendo da costume cidadá e aplicando o punto 26, terase en conta tanto as de auga potable como as de manantiales para utilidade de consumo, sinalizando a súa calidade e características.

24.- Estudiar a posibilidade da elaboración dun Plan Integral de Abastecemento e Saneamento (o PESIV está obsoleto) para todo o municipio, así como un estudio do mesmo a nivel de área metropolitana.

25.- Fomento e incentivo do transporte público menos contamínante (tranvía, ferrocarril, metro lixeiro... ), tanto a nivel urbano como intermunicipal.

26.- Propoñemos a creación dunha Rede de Vixilancia da Calidade do Auga, tanto dos ríos como das augas costeiras, así como de protección de augas subterráneas, elaborando un Mapa municipal de todos os recursos acuíferos.

27.- O GECMA na súa aposta pola política urbana de desenvolvemento sostible e respecto ó medio ambiente, propón que o Concello realize as bases e posta en marcha dun Plan de Estratexia local para a calidade do aire, incluíndonos na “Red Española de Ciudades por el Clima”.

28.- O GECMA proporá o Concello e ás consellerías de Medio Ambiente e Educación o fomento e apoio a creación e desenvolvemento das Ecoescolas nos centros educativos da nosa ciudade.

29.- Incorporar os pregos de condicións criterios e requisitos medioambientais, nos procesos de contratación.

30.- Incorporación de aparcadoiros de bicicletas nas prazas e espacios públicos, empezando pola Praza do Rei.


-----------------------------------------


(1) NOTA: A Xunqueira do Lagares, como espacio físico, ten a función de absorber os excesos das escorrentías fluviais de ambas vertentes do río nas grandes avenidas, reducindo as devanditas ladeiras o seu poder de absorción a medida de que se impermeabilizan no imparable proceso urbanizador (rúas, beirarrúas, edificios, ...), co que as escorrentías increméntase nun menor tempo.

A reducción do vaso da Xunqueira, o seu alteamento ou a instalación dunha esclusa ou outra obra allea - non suficientemente ben estudiada-, carrexaría os efectos seguintes:

a) O aumento das sedimentacións dós arrastres das ladeiras no reducido espacio do estuario.

b) A formación dunha barra de area unindo as praias de Samíl e da Foz, tendencia contrastada cos ventos do norte e mar de fondo.

c) Inundacións en distintos puntos da cidade, especialmente en: San Andrés de Comesaña, Castrelos, San Miguel de Oia, Balaidos, Sárdoma, etc.

(*Como complemento o estuario, aconséllase tanques de tormenta nalgúns puntos da cidade).

Outro punto importante a ter en conta:

O estuario e a súa xunqueira, como ámbito ecolóxico, cumpre os seguintes fins:

a) O regular os excesos e carencias de fosfatos que o mar - neste caso a nosa ría - necesita para o seu constante equilibrio.

b) O mantemento dunha fauna e flora, en vías de desaparición, sendo a despensa das especies acuícolas ribeiregas, desde o camarón á solla, sargo, etc.

c) Existencia dun área de augas con determinado grado de salinidade, cuxa alteración, por exceso ou por defecto, producirá a desaparición deste biótopo.

Queda pois claro, con esta simple exposición, a necesidade dun estudio profundo que aposte pola recuperación integral do estuario e a súa compatibilidade con obra allea. PARA EVITAR A CONSTITUCIÓN DUN DELITO ECOLÓXICO.
Publicado por GECMA en 10:42 a 2 de xaneiro de 2007

A ecoloxía, a protección do Medio Ambiente, é un elemento fundamental dunha economía responsable e de futuro

Intervención de la presidenta del Grupo de Ecología Científica de Galicia (GECMA), Nelly Pérez Giráldez, en ACUDECO

"Señoras e señores representantes dos cidadáns nas institucións públicas, amigas e amigos, cidadáns todos.
Quero agradecerlles moi sinceramente, a súa presencia neste acto.
Sen dúbida esta nutrida presencia é a mellor demostración das expectativas que se teñen deste grupo tan relevante na historia da ecoloxía en Galicia, en Vigo e en toda a súa Área Metropolitana.
Permítanme compartir con vostedes, algunhas reflexións e algúns sentimentos.
0 primeiro deles, agradecerlle á a todos os asociados do GECMA e a toda a Xunta Directiva , a confianza reiteradamente depositada na miña persoa ó encomendarme exercicio tras exercicio a importante responsabilidade de presidilo. É unha grande honra e seguirei respondendo a esta confianza con todo o meu esforzo, seriedade e a máxima entrega.
Asumín, fai moitos anos, a Presidencia do GECMA de Galicia, comprendendo a grande responsabilidade que significaba. Pero sabia que non estaba soa. Manifesto con orgullo, que presidir o GECMA , que conta cuns técnicos profesionais, membros de distintas profesións do mundo do saber, contar con este equipo, con este grupo multidisciplinar de recoñecido prestixio, cuxa valía, sensibilidade e profunda dedicación persoal o avalan os propios feitos de centos de estudios que ten realizado o grupo, foi e é para min unha honra.
Estou convencida que seguiremos aguantándonos unha tempada máis e que contarei coa súa lealtade e a máis desinteresada colaboración, cós que conforman o grupo, así como cá daqueles que non pertencendo dunha maneira directa o GECMA , han colaborado e creen nel e se senten parte da mesmo.
En todo caso, vaia por diante a miña total disposición para con todos eles.
Historicamente alguén cree que a ecoloxía e a economía están en constante rifa, conflicto. Nada é menos certo. Vexamos, unha economía responsable apostaría por un bo saneamento e por unhas augas transparentes na ría que permitisen un mellor ecosistema e crear unha denominación de orixe dos producto da Ría de Vigo. Polo que podemos ver a ecoloxía, a protección do medio ambiente, son elementos fundamentais dunha economía responsable e de futuro.
Temos en Vigo o mellor porto pesqueiro do mundo e xa TURRIANO falaba na súa época de "un puerto de las barcas y todos géneros de naves y navíos junto a una gran ensenada denominada Pozo del Puerto o Fondeadero del Pozo". Temos en Vigo a mellor ría .........
Vigo, que é cidade dende o ano 1816, estivo habitada polos castrexos e os romanos, que deixaron moitas pegadas artísticas.
Vigo, coma a maioría dos portos galegos, sufriu frecuentes ataques por mar, sendo o duque de Lancaster e Sir Francis Drake os asaltantes máis coñecidos. Tamén a Guerra da Independencia tivo aquí un dos seus escenarios galegos, ao ser a cidade ocupada polos franceses no ano 1809 e liberada polos exércitos de Morillo e Cachamuíña.
Ademais, esta cidade dependía da mitra compostelá, o que privou ao seu porto das concesións ao comercio ultramarino outorgadas ás vilas costeiras de reguengo. Isto determinou que non ocupase un lugar destacado ata que a navegación comercial se liberalizou no ano 1778. No século XVIII houbo algúns intentos de industrialización que non prosperaron.
Un feito relevante para o porto tivo lugar no século XIX, cando se autorizou o establecemento dunha leprosaría na illa de San Simón que, dadas as frecuentes corentenas ás que estaban sometidos os navíos da ruta americana, viña ser un elemento indispensable para todo porto que quixese entrar nas vías marítimas de percorrido longo. Un feito decisivo foi o establecemento de empresarios cataláns que aplicaron as novas técnicas e a organización empresarial á elaboración da sardiña, creando a base manufactureira da cidade moderna. Iniciouse así un proceso histórico caracterizado polo forte desenvolvemento da economía urbana e a formación dun primeiro capitalismo mercantil. A historia de Vigo pasou a ser a dos comerciantes e industriais que engrandeceron a cidade e lle deron ese impulso que o converteu no grande centro de iniciativas e de capital dentro dunha Galicia adurmiñada.
Como vemos, Vigo foi ó longo dos séculos lugar desexado, unha especie de "El Dorado" para Romanos, para as galeras turcas e tunecinas, para piratas ingleses, e outros de non tan lonxe. Vigo fixo fronte sempre e foi quen de chegar a namorar a todos eles para convertelos e converterse en referente do comercio marítimo internacional e referente mundial do mercado da pesca e os seus derivados.
Hoxe, sigue a ser lugar desexado, aqueles episodios de loita polo dominio do comercio marítimo se converten hoxe, en estratexias competitivas entre diferentes espacios marítimos. E o Porto de Vigo vive hoxe un escenario de competencia. O Porto e Vigo necesita mirar adiante e fuxir de liortas estériles de corto alcance.
Fai uns días Vigo comezou unha nova época, unha nova etapa chea de ilusión, de proxectos e compromisos. A miña felicitación ao novo goberno e o novo Alcalde, que me teñen a disposición; a miña felicitación a todos os concelleiros que conforman a nova corporación, desde GECMA desexámosllelos mellores éxitos e fortuna para levar adiante as accións e iniciativas polas que os cidadáns lles outorgaron a súa confianza.
E tempo de unión, de esforzo común. Todos, e digo todos, tomando como referente o OLIVO, árbore de identidade e de unidade; sen escusas, temos unha grande oportunidade fronte a nos. E non podemos fallar.
Neste senso, o GECMA, e eu na súa representación, queremos, quero expresar a miña aberta disposición a traballar nunha mesma dirección, con tódalas autoridades, institución, organismos e cos axentes sociais: empresarios e traballadores, movemento asociativo, con artistas e emprendedores, en definitiva con toda a sociedade, con tódolos cidadáns, porque estou convencida de que o progreso, o desenrolo sostible, da Comunidade demanda a existencia de políticas de cooperación e compromiso entre as súas institucións políticas, económicas e sociais.
O actual escenario económico internacional reflicte un crecemento do comercio e o transporte por riba da propia producción mundial. Esto significa que existe unha nova fase na economía globaliza. Os territorios se especializan en procesos encamiñados á fabricación de unidades e bens cada vez máis fragmentados e dependentes entre si. Desta forma, faise necesario reforzar as conexións entre os distintos establecementos productivos e de servicios, estimulando un aumento dos fluxos comerciais e polo tanto do transporte.
Un transporte que se efectúa, ademais, por medio de cadeas loxísticas e intermodais de alcance mundial, cada vez máis complexas e que responden ó concepto de transporte "de porta a porta".
Encontrámonos pois con dúas novas características no funcionamento do transporte marítimo que modifican certas pautas do mesmo: a fragmentación da producción e, fundamentalmente, o desenvolvemento da loxística intermodal.A Autoridade Portuaria de Vigo, debe respostar eficazmente neste novo escenario, mellorando as súas infraestructuras, pero sobre todo, traballando coordinadamente co conxunto de axentes e operadores do transporte, dende esta perspectiva do transporte "porta a porta" cunha oferta integrada intermodal marítima-terrestre/terrestre­marítima, apoiada nunha oferta loxística eficiente.O Porto de Vigo ha de traballar con visión de futuro e sabendo que está nunha ría que necesite compatibilizar as súas actividades cos insuperables recursos naturais deste precioso vaso mariño. Polo tanto a CALIDADE, SEGURIDADE, MEDIO AMBIENTE e SOSTENIBILIDADE, han de ser elementos esenciais para o desenvolvemento económico e social do Porto, que precisa solos comerciais, industriais e loxísticos, eficazmente comunicados. Todo isto debe ser a base que favoreza o desenvolvemento da economía da rexión, nas diferentes escalas.
Pero o Porto de Vigo tamén é fachada marítima dunha Cidade que reclama de forma xusta vivi-lo mar, vivi-la Ría de forma efectiva, que reclama recupera-lo mar para os cidadáns, para afondar nas tremendas posibilidades das actividades náuticas e deportivas como outro dos motores de desenvolvemento económico e social do noso entorno. Nos creemos que é posible, que é necesario, compatibilizar a imprescindible seguridade e calidade das distintas actividades portuarias coa apertura de espacios para o disfrute dos cidadáns e o desenvolvemento das actividades lúdicas e deportivas vinculadas co mar e coa Ría.Gustaríame rematar como comecei, agradecendo a todos a súa presencia, e reitero, a miña entrega absoluta e incondicional na defensa dun desenrolo, dunha cidade máis humana, dun Vigo mellor para os nosos fillos e netos, a Ría, as súas xentes o seu benestar, a calidade de vida son o principal motivo deste compromiso que adquirín fai anos e que renovo hoxe ante vos. Moitas gracias".

250.711 agricultores autónomos se beneficiarán en 2008 de la integración de este sector en el RETA

La Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (ASNEPA) ha celebrado con gran satisfacción la próxima integración de los agricultores por cuenta propia en el RETA. De esta manera, podrán equipararse y fusionarse en igualdad de condiciones, con el resto de autónomos españoles a efectos de prestaciones sociales y derechos en general.

Esta semana se aprobó en el pleno del senado la ley por la que los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario se integrarán en el Régimen Especial de Autónomos (RETA). La norma fue aprobada sin cambios, ahora se remitirá al congreso para su aprobación definitiva. Así, su vigencia comenzará el próximo año.

Esta ley contribuirá además a mejorar las prestaciones que los agricultores y ganaderos reciben de la Seguridad Social, y a modernizar las explotaciones agrícolas y pecuarias. El texto sigue la recomendación sexta del Pacto de Toledo sobre simplificación e integración gradual de regímenes de la Seguridad Social y forma parte del desarrollo legislativo para la reforma de la Seguridad Social.

La norma tiene en cuenta los cambios que introduce el proyecto de ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, de forma que los agricultores y ganaderos tendrán la posibilidad de contratar como trabajadores por cuenta ajena a sus hijos menores de 30 años, si bien no cotizarán por desempleo ni generarán derecho a esta prestación.Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

TOTAL RETA AGRARIO MAR
Total sexo 2.214.660 1.950.190 250.711 13.759
Varones 1.524.806 1.355.380 161.597 7.829
Mujeres 689.854 594.810 89.114 5.930


Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el número de agricultores por cuenta propia en el territorio nacional asciende a 250.711 siendo Castilla-León y Andalucía las comunidades con mayor número de trabajadores con 38.594 y 34.885 respectivamente. Por otra parte, el número de trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Mar se sitúa en 13.759. Galicia es la comunidad autónoma con mayor cifra situándose en 11.000 trabajadores.

ASNEPA recuerda que en febrero de este mismo año integró en su organización a la Cooperativa Agrícola de San Isidro de Segorbe (Castellón), siendo pioneros en intentar que los trabajadores del sector agrícola tuvieran los mismos beneficios que el resto de trabajadores por cuenta propia.

Para cuando el tranvía en Vigo? Cuando vuelve lo que nunca se debió sacar?

Convendría empezar recordando lo que decía en un artículo de opinión, Paco Vázquez ex-alcalde de A Coruña: “La recuperación del tranvía emprendida por el Ayuntamiento de La Coruña supone una apuesta por la modernidad y por situar a la ciudad en la vanguardia en las redes de comunicación, tanto de la interna como de la externa. En una ciudad con los semáforos informatizados, el tranvía puede constituirse en un corredor exclusivo, sin interrupciones circulatorias, lo que lo convierte en un moderno sistema de metro ligero, que es capaz de vertebrar una ciudad y su crecimiento con el entorno.

La Coruña no puede presumir de ser pionera en este método de comunicación, ya que la recuperación e implantación del tranvía es una corriente extendida actualmente por Europa, y como ejemplos cabe citar sólo ciudades como Viena, Estrasburgo, Bruselas, Grenoble o Valencia. Pero lejos del atractivo meramente turístico que supone la recuperación del tranvía histórico, y además de las innegables ventajas medioambientales, la creación de una red de metro ligero se constituye en un elemento fundamental para la mejora del tráfico urbano, debido a las mayores capacidades de los tranvías. Y de las conexiones del área metropolitana con La Coruña, lo que pasa básicamente por la potenciación de la red de cercanías del ferrocarril.

Las ventajas son innumerables, aunque la inversión resulta cuantiosa, para lo que es necesario, la implicación de las diferentes administraciones, fundamentalmente la europea, que, consciente de la importancia y viabilidad de este sistema de comunicación, no ha dudado en apostar de forma decidida por el metro ligero.

Pero, además, esta apuesta de futuro se determina con mayor comprensión al entroncar el proyecto del metro ligero en La Coruña a la construcción de una estación intermodal que centralice los servicios actualmente ofrecidos por la estación de autobuses, Renfe (tanto los de alta velocidad como los de cercanías) y la estación del metro ligero urbano y metropolitano, configurando así las conexiones del transporte público de toda el área metropolitana”
.

Mientras en esa Europa a la que tanto nos gusta copiar y parangonarnos, han apostado de forma decidida por el uso del metro o el tranvía, o en su caso el tren, como alternativa de transporte público confortable, rápido, fiable, actual y seguro, aquí, apenas se menciona dicha posibilidad, enseguida saltan como saltapericos afirmando que en una ciudad como Vigo es algo que necesita una profunda reflexión, por que podría resultar muy poco rentable, algo absolutamente inviable. Todo lo más, dicen, hay que potenciar el actual transporte público y construir más aparcamientos, pues con eso se soluciona, vuelven a decir, la cada vez más problemática cuestión de la movilidad en la ciudad o entre poblaciones.

Mientras los ciudadanos no terminamos de comprender de qué «rentabilidad» estamos hablando, cuando en el propio Estado español, la práctica totalidad de las grandes urbes, muchas de ellas con una población semejante o inferior a Vigo ya cuentan con metro o con tranvía, o se plantean su instalación en un futuro inmediato. Así, además de Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao que disponen de metro, Palma de Mallorca acaba de inaugurar una línea, mientras que se hallan en construcción los de Sevilla y Málaga. En Murcia, el secretario general del PSOE murciano Pedro Saura, candidato a la presidencia de dicha Comunidad, incluyó en su programa electoral destinar entre 800 y 900 millones de euros a la construcción de un metro. Precisamente esta ciudad acaba de inaugurar un tranvía, que se ha querido aprovechar como parte de los fastos electoralistas del PP en aquella población. En Zaragoza, no sin polémica, también será una realidad a corto plazo la construcción de dos líneas de tranvía.

Siguiendo esta relación, la candidata socialista a la alcaldía de Valladolid, Soraya Rodríguez, planteó mejorar el transporte en la capital castellana con la instalación de cinco líneas de tranvía, comprometiéndose a finalizar la primera de las cinco líneas proyectadas, antes de acabar la próxima legislatura, si es que ganaba las elecciones. Los empresarios vallisoletanos, consideran que se trata de una propuesta «interesante» y que bien merece «un debate social». Por su parte, en Córdoba, el ayuntamiento de esa ciudad andaluza ya ha decidido la creación de dos líneas de tranvía en el casco urbano, para lo que cuenta con el respaldo financiero de la Junta de Andalucía. En Alicante el tranvía es ya una realidad, mientras que en A Coruña se ve viable y necesaria su instalación. Al respecto, el economista A. García González-Llanos señala que «los estudios muestran que constituye una alternativa viable en ciudades de tamaño entre 200.000 y un millón de habitantes, y puede operar con flujos de 2.000 a 20.000 pasajeros/hora». Apunta además que «se trata de un modo de transporte urbano más flexible y menos costoso que el metro convencional; más económico de operar, más eficiente, ecológico y rápido que el vehículo privado y el autobús».

La Ría de Vigo necesita una denominación de origen

Nelly Pérez Giráldez: “La Ría de Vigo necesita una denominación de origen, basada en la limpieza de sus aguas, para sus incomparables productos marinos”.

”Por muy caro que resulte evitar la contaminación de la Ría de Vigo siempre será económicamente rentable”.


Vigo; 5 de Junio 07.- Conferencia de GECMA, en la A.VV de Coruxo, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, presentada por el profesor de economía D. Emilio Rey Vera que, después de hacer una breve semblanza del conferenciante, dijo “la economía no ha de estar enfrentada a la ecología”.


Ante numeroso público, entre el que se encontraban algún que otro químico, médico e incluso ingenieros que acompañaban a miembros de la Asociación Junquera del Lagares, de la A.VV de Coruxo , a algunos afectados por la depuradora o que simplemente estaban presentes como vecinos o profesionales interesados, Nelly Pérez Giráldez dio comienzo a la conferencia agradeciéndole la presentación y dándole la razón al Sr. Rey “evidentemente la ecología es una parte importante de una economía responsable, es más ha de incidir horizontalmente, transversalmente, en todas las demás políticas”. Siguió, “agradezco a la Asociación Junquera del Lagares y a la AVV de Coruxo, en nombre de GECMA, esta invitación en este día señalado para el medioambiente, y felicitarles por esta iniciativa, tratando un tema de tanta importancia para Vigo como es el tema de los residuos líquidos y la contaminación de la Ría. Evitar la contaminación de la Ría entrando, también, en consideraciones ecológicas, medioambientales y económicas, por muy caro que resulte es económicamente rentable. Una denominación de origen de sus incomparables productos marinos, que tenga como base una Ría limpia, también evitaría la tendencia de pulsos innecesarios de algunas empresas”.
Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio de cada año, siendo el vehículo a través del cual las Naciones Unidas estimulan la concienciación sobre el ambiente a nivel mundial, además de promover la atención y acción política.
El slogan seleccionado para El Día Mundial del Medio Ambiente 2007 es El Deshielo - ¿Un Tema Caliente? En apoyo al Año Polar Internacional, el tema seleccionado del DMMA para el 2007 se enfoca en los efectos que el cambio climático está teniendo en los ecosistemas y comunidades polares, y las ulteriores consecuencias alrededor del mundo.
Las principales celebraciones internacionales del Día Mundial del Medio Ambiente 2007 se llevarán a cabo en Noruega. En España se aprecia la sensibilidad del Ministerio de Medio Ambiente y de la Consellería correspondiente en la Xunta de Galicia. A nivel internacional es lamentable la política seguida por el gobierno de Bush.
“Permítanme la licencia de comenzar haciendo una breve referencia a este tema de tanta importancia
El CAMBIO CLIMÁTICO es probablemente, el más grave problema ambiental al que se enfrenta la humanidad. Tenemos ya evidencias palpables y sabemos que afectará en mayor medida a las regiones más pobres.
El 78% de los de gases que causan el efecto invernadero (GEI), que generan el cambio climático, son emitidos en la producción y uso de la energía, que paradójicamente, son producidos en mayor medida por los países desarrollados.
GECMA pide a los ciudadanos que no usen sustancias químicas que agotan la capa de Ozono”.
Continuó diciendo que: “Otro tema importante es la concienciación y la innovación para el ahorro energético y el que se haga una apuesta decidida por las energías renovables. Necesitamos energías renovables, limpias y de larga duración: solar, eólica, fusión, hidrógeno, biomasa, biodiesel, bioenergías, etc. En estas últimas, en las bioenergías, en los biocarburantes, hay que ser cautos y tener en cuenta que la utilización del grano para la elaboración de energía ha de conllevar una política sensata que contemple el abastecimiento del mercado para los alimentos básicos, alimentos para los animales, …, así como que el apoyo fiscal a estos biocarburantes no lleve aparejado la compra de grandes extensiones de terreno y la consiguiente deforestación.
Pienso que el gran reto de todos los países es ser independientes energéticamente de los países productores de petróleo (y de gas). Por razones económicas y políticas. Por geoestrategia. La energía ya es un factor de desestabilización política y económica (llevamos ya dos Guerras del Golfo, por ahora). Consumimos demasiado: se ha estimado que el mundo gasta 320 mil millones de Kw.-h al día, el equivalente a 22 bombillas por habitante del planeta.173 Y, obviamente, la incorporación al mundo del consumo de gigantes como China e India no va a arreglar las cosas precisamente. El coste del petróleo ya es demasiado elevado, y más lo sería si consideráramos su coste real (añadiendo al de prospección, extracción y distribución, el coste militar de las campañas bélicas y la ayuda en forma de protección ante la amenaza mutua de los países productores).
¿Las soluciones? Carl Sagan, en su último libro antes de morir, Billions ér Billions, se mostraba muy preocupado por nuestra actitud despreocupada frente a la energía, en especial por el poco interés que mostrábamos, como especie, por el daño consiguiente al medio ambiente. Allí proponía enfrentarnos al problema de la energía en tres fases. A muy corto plazo, buscar más eficiencia en nuestro uso de las fuentes energéticas (por ejemplo, a través de automóviles que den más «millas por galón», o de bombillas con menor consumo, cosas ambas que ya están ocurriendo). A medio plazo, las energías alternativas, de origen básicamente solar (eólica, luz solar, calor, biomasa, etc.). Y a largo plazo, la energía de la fisión nuclear, la reproducción del Sol en la Tierra.” Y el hidrógeno como almacén de energía para todos nuestros vehículos.
Hay que buscar ya nuevas fuentes de energía. Para empezar, pues, las energías (hoy) alternativas (mañana, las únicas posibles). La energía eólica, de tan rápida expansión en este principio de siglo, con los gigantescos molinos que dan a países como Dinamarca una parte considerable de la energía que precisan.” Otra, el Sol, ya sea convirtiendo directamente sus fotones (luz) en electricidad, o aprovechando su calor (concentrando la luz para generar altas temperaturas con las que calentar vapor de agua, o un gas, que mueva turbinas, que hagan girar las dinamos). Otras, los biofueles (el bio diesel, por ejemplo), procedentes de los residuos de la materia viva. También habrá, claro está, que aprovechar el petróleo que queda como sea, incluso en fuentes hasta ahora rechazadas por el coste de extracción. Aunque también habrá que empezar a pensar, más que en grandes sistemas de búsqueda y extracción a escala nacional o internacional, en la idea de que cada individuo debe procurarse la energía que precisa.’”
¿El país con más futuro del mundo, en términos de energía? Quizás Islandia, el único con suficiente energía natural barata (geo termal) para producir hidrógeno a gran escala. Al parecer, en sus universidades ya encontramos algunos de los mayores expertos en esta cuestión. Un país en el que invertir, a largo plazo. Será, probablemente, la primera economía de hidrogeno del mundo.
Desde el grupo ecologista GECMA queremos hacer un llamamiento a los ciudadanos y a los gobiernos para que cooperen en la protección de la fina capa de gas que protege a todos los seres vivos. Por lo tanto hemos de reducir la emisión de CO2 y apostar por las energías renovables, pero por todas”.
Giráldez, ya con motivo del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono – 16 de septiembre de 2006 -, dijera que: “Es necesaria la cooperación internacional y de todos y cada uno de los ciudadanos para proteger la capa de ozono y luchar contra una de las graves amenazas para la salud humana y ambiental de todo el mundo”
Pidió que se reduzcan “la producción, el uso y consumo de sustancias y productos químicos que agotan y destruyen la capa” y como consecuencia inciden en una “grave amenaza para la salud”. “Si todos los ciudadanos actuáramos en este sentido podríamos acelerar su recuperación”.
Reconoce que “el nivel de daño de la capa de Ozono en la estratosfera está disminuyendo y existen pequeñas señales de recuperación, aunque permanece vulnerable”.
Es de la máxima importancia que “seamos consumidores responsables y reduzcamos nuestras emisiones”.
Terminó la primera parte de su intervención lamentando la política de países ricos, en clara alusión a los Estados Unidos de Norte América, que incide en la “dignidad y calidad de vida de millones de seres humanos” de los países empobrecidos, en las personas vulnerables “niños y ancianos” y en la aceleración de “nuevas enfermedades”.
Continuó su conferencia diciendo: “Sin más dilación voy a dar comienzo a la intervención que se me pide desde la Asociación Junquera del Lagares”.
“La contaminación en la ría de Vigo continúa siendo algo tristemente frecuente. De hecho, el pasado año se duplicó el número de vertidos en las aguas viguesas, pasando de tener uno cada seis días, a sufrir dos a la semana.
La mayor fuente de contaminación se encuentra en la red de saneamiento municipal. Mientras que los principales focos de vertidos urbanos son el Lagares, el aliviadero de la calle Coruña, el de Guixar y el de la zona Chapela. Al menos así se indica en un estudio de incidencias medioambientales en la ría de Vigo elaborado por la Autoridad Portuaria, desde su Proyecto medioambiental que ahora funciona las 24 horas con la colaboración de los más importantes organismos, desde el SERPRONA hasta la Universidad.
La incapacidad de resolver nuestros propios problemas de contaminación permanente de la Ría, preocupa a GECMA por la agresión al ecosistema, es por ello por lo que aportamos soluciones científicas para su evitación, pero las distintas Corporaciones Municipales de la Ciudad, han hecho en todo este tiempo caso omiso de las mismas.
He dicho, hemos dicho, con frecuencia que una vez celebradas las efemérides del “día del árbol”, “día del agua”, “día de la capa de ozono” y todos los demás días de un cuarto de siglo en que GECMA se preocupa por evitar las agresiones al ecosistema, observamos que viene sucediendo lo que es de esperar cuando impera la testarudez, la prepotencia y la falta de responsabilidad o de dignidad que siempre son inseparables compañeros de viaje de la ignorancia, produciéndose, en definitiva, el inevitable caos, a saber:
a) No se ha realizado siquiera el planteamiento de abordar un gran centro comarcal de recuperación y neutralización de los líquidos residuales industriales, tantas veces propuesto por GECMA, con lo cual todo su poder agresivo destruye las cepas de las bacterias aerobias y anaerobias que son las que depuran las aguas fecales en cualquier depuradora, sin la intervención de las cuales las aguas se vierten igual que se reciben.
b) Se ha “humanizado” alguna parte de la Ciudad, 12 calles en la zona del centro, con unas acertadas y costosas soluciones, sin haber tenido la prudencia de instalar unas conducciones suficientes para las aguas pluviales y su vertido directo al mar. Ni tampoco se ha tenido la prudencia de construir CÁMARAS DE TORMENTA con la suficiente capacidad. Lógicamente estas requieren luego la necesaria limpieza y recogida de lodos, arenas, frutas y demás arrastres depositados en las mismas.
c) El sistema de aliviaderos de un colector general unitario, de escasa o nula pendiente, es posible que sólo sirva para seguir vertiendo agua altamente contaminante en la dársena y en el estuario del río Lagares, ya sin considerar el alto costo de energía eléctrica que el bombeo conjunto de estos tres tipos de agua supone.
d) La depuradora, inaugurada por tres veces consecutivas como la panacea de la depuración de las aguas residuales de Vigo, resultó ser un verdadero desastre, sin que se hayan exigido responsabilidades a los autores del proyecto y directores de la obra, ni tampoco a la empresa adjudicataria de su explotación y mantenimiento, al extremo de que desde hace mucho tiempo el emisario submarino no funciona, ni tampoco los lodos producidos por la misma son retirados por empresa alguna para su transformación en abono, a pesar de las certificaciones que los técnicos municipales emiten al respecto, lo cual crea una permanente desconfianza de los ciudadanos de Vigo y de los Ayuntamientos que conforman el área metropolitana ante cualquier iniciativa que tenga por objeto la depuración de las aguas contaminantes.
Resultaría injusto que esta negativa realidad fuera achacable sólo a los políticos actuales, ya que cuando se proyectaron las obras de los colectores y depuradora y la recepción y puesta en funcionamiento de la misma era otra corporación – como explicaré más adelante-, por lo que las responsabilidades de todo tipo han de ser exigidas a los que la formaban y han intervenido en este proceso, a los técnicos, autores del proyecto, directores de la obra y también a la empresa adjudicataria antes mencionada, que es, en realidad, quien abre las compuertas de las aguas y lodos contaminantes almacenados en los momentos de pleamar o a cualquier hora de los días de lluvia, causando la muerte de todo tipo de vida acuícola fijada en la franja costera comprendida entre Toralla y Bouzas, además de alterar de forma irreversible la naturaleza geológica del fondo de la Ría, actuaciones que pueden suponer la comisión de un delito ecológico continuado.
Con el fin de que se resuelva este grave problema que a todos nos afecta, GECMA reitera la necesidad de realizar un riguroso informe técnico sobre la situación actual y una propuesta detallada de subsanación de las deficiencias con garantías de puesta en funcionamiento, siendo esta o la nueva depuradora, teniendo en cuenta que es el nivel 3 el exigido para el vertido de las aguas procedentes de las depuradoras; esto es, que las mismas pueden ser reutilizables para cualquier uso, excepto para el consumo humano. Hemos de decir, en honor a la verdad que tenemos la confianza de que el próximo gobierno municipal, encabezado por Abel Caballero, haga las cosas adecuadamente.

GECMA: Residuos líquidos de Vigo: problemas y soluciones

Año tras año venimos leyendo y escuchando en los medios de comunicación promesas y soluciones, que no se dan, de nuestros políticos, en relación con los problemas de la depuración de las aguas de nuestra ciudad de Vigo. Por poner por caso sólo en los últimos años, podemos recordar que en el 2003 se decía: ” Tendremos que trabajar para buscar una solución a los grandes focos de contaminación que padece la ciudad, la depuradora del Lagares y la depuradora de Teis, cercana a la fabrica de harina de pescado”. Después de las denuncias públicas de GECMA y de las manifestaciones que en ese año realizaron los vecinos de Coruxo por los olores provocados por la depuradora, vuelven a hacerse declaraciones como: “El problema de los olores que ocasiona hay que solucionarlos mediante un proyecto de desodorización. Desde luego es una gran carencia de la planta de tratamiento de residuos”. En 2004 Aqualia presentó un proyecto con un costo de 180.000 euros para eliminar los vertidos que recibe la Junquera del Lagares, proyecto que, desde luego, no resolvía el vertido de aguas residuales en la Junquera sino que trasladaba estas directamente al río Lagares. La Comisión Técnica de seguimiento ambiental decía en aquel entonces que: “La empresa concesionaria del servicio de suministro de agua y de la gestión de la depuradora, no aborda las causas de los vertidos”. El informe reconocía “la posibilidad de que existan conexiones no controladas en las proximidades de la salida actual de la Junquera”. Pidiendo a la concesionaria que aplicase “la normativa actual, levantando acta de las infracciones que serán puestas en conocimiento inmediato del Concello para la imposición de sanciones administrativas o la exigencia de las responsabilidades a que haya lugar”. En ese mismo año 2004, el gobierno municipal aprobó otro proyecto presentado por Aqualia cuya finalidad era construir “un deposito metálico para el almacenamiento de fangos en la estación depuradora y cuyo coste asciende a 60.000 euros”. La Comisión consideró urgente la ejecución “para proceder antes del mes de mayo al vaciado y a la limpieza del actual depósito sin tener que parar la planta”. También decían “que el origen de los olores del pasado verano 2003, eran consecuencia de la imposibilidad de efectuar el vaciado y limpieza de los depósitos de lamas”. Como en el proyecto de Aguas de Galicia figuraba un depósito de este tipo, el Concello dijo que pediría a la Xunta que financiase su construcción y que anulase el que estaba previsto en su proyecto.
Por el medio del camino, mil historias, hasta que en el año 2005 hay otra noticia de “alcance”: “El gobierno vigueses destinará mensualmente 30.000 euros para financiar la contratación de una consultora que chequeará el funcionamiento de la planta depuradora del Lagares”. Y así seguimos, palo de ciego tras palo de ciego, por lo que desde el Grupo de Ecología Científica y Medio Ambiente de Galicia “GECMA” hemos apoyado varias de las peticiones de los vecinos de Coruxo. Ahora queremos estudiar detenidamente el proyecto de la nueva depuradora.
GECMA espera que a quién le corresponda dé una respuesta positiva para realizar e impulsar los proyectos necesarios de las demandas que reiteradamente hemos realizado sobre la reforma del ciclo completo del agua en Vigo, que entre otras cosas deberá abordar la protección de las cabeceras de los ríos, la retirada y neutralización de los subproductos industriales líquidos, el alcantarillado separativo de la aguas fecales y pluviales, instalación de pequeñas depuradoras escalonadas y bajo rasante natural, recuperación de los cauces del río, la reforma de depuradora construida al borde de la Junquera del Estuario del Lagares o la creación, previo riguroso estudio, de una semi-subterránea. Decíamos en el año 2003 que el Concello, la Xunta y el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno Central, con fondos de la Unión Europea, “han de comprometerse y realizar cuanto antes estas obras necesarias y de interés general que venimos demandando desde hace mucho tiempo”. Además desde GECMA solicitamos que se garantice el máximo respeto al Medio Ambiente y el control permanente de los vertidos y focos de contaminación. También hemos de recoger las deposiciones de los mejillones que colaboran con la turbiedad de las aguas, no permitiendo el paso total de la luz con lo que se perjudica la base del ecosistema marino.

LA ZONA HUMEDA: LA JUNQUERA DEL ESTUARIO DEL LAGARES

Nuestro Grupo instó, en su momento, al Concello de Vigo, a que recupere la situación originaria de la Junquera antes de la modificación provisional que permitió, en su momento, la descarga y soldado de tuberías para el emisario submarino de Samil, que se había construido con el compromiso de que una vez terminado el trabajo volverían al estado original la zona. Así como la reposición del pretil que existía desde el puente hasta el actual paseo de la Junquera, en la parte donde realizaron la rampa de acceso a dicha plataforma, que fue tapada y sobrepasada por el vertido de arena procedente del destierro de A Laxe. De forma que se pueda conservar esa parte importante del Estuario con la formación de la playa baja, y cambiante, debido a la arena aportada por las subidas de las mareas y los vientos. Manteniendo el ecosistema – cuando subían las mareas entraban los peces para alimentarse de lombrices, larvas de moscas depositadas en la arena y lodos, etc. y detrás de esos peces entraban los cormoranes, por el centro del río y las garzas por los laterales, etc.-.
Que se conserven los dos únicos caminos existentes. El Camino de las Salinas y el pequeño paseo que bordea la Junquera en su unión con la carretera de Muiños.
La Junquera del Lagares es un espacio natural protegido de gran singularidad, es una marisma – junquera formada por la desembocadura del río Lagares, muy importante a nivel del patrimonio natural que hemos de proteger. A pesar de su pequeña dimensión, en esta marisma se desarrollan diferentes formaciones vegetales, como espartinales, praderas saladas de gramíneas, juncales marítimos y otras comunidades palustres que se distribuyen según el gradiente de la influencia marina.
En esta pequeña joya natural destaca la diversidad de la avifauna. Aunque garzas y garcetas son las aves más llamativas que frecuentan la marisma, su importancia ornitológica deriva de la gran variedad de limícolas que buscan refugio o alimento en la Junquera del Lagares, bien en paso migratorio postnupcial o bien como invernantes. Se destruyó, en parte por culpa de esos vertidos de arena un importante ecosistema existente en esa parte del Estuario, que contaba con una interesante colonia de verderones, pardillos, escribientes y otras especies que se alimentaban especialmente de las matas de hinojo que crecían en el borde de esa superficie.
Este aterramiento transformó el humedal, contemplado como zona de especial conservación por su interés de la fauna acuícola y las aves que se sostienen en estos humedales: Patos, Garzas, Martín Pescador, Cormoranes, Correlimos, Chorlitejos, zarapitos , andarríos, archibebes y otros limícolas, así como distintos pájaros insectívoros, que con el relleno perdieron parte de la posibilidad de subsistencia. Sin contar todo el demás ecosistema. También los fangos intermareales de la marisma son visitados por aves marinas, especialmente las gaviotas, de las que se pueden observar en la marisma cinco especies diferentes, algunas de ellas en paso o invernada. Asimismo son destacables las especies características de los juncales, como el buitrón, el carricero común o la bisbita común, estas dos últimas en paso o invernada.
La importancia de la Xunqueira del Lagares, además de sus propios méritos naturales, se encuentra en su localización, al estar estratégimente situada entre los tres grandes humedales del sur de la provincia, la ensenada de San Simón, Gándaras de Budiño y Estuario del Miño.
Se puede citar también el interés histórico de la Xunqueira del Lagares, derivado de la presencia de restos de una antigua explotación de salazón, conservándose parte de los muros de las salinas y las ruínas de un alfolí.
La cuenca del Lagares recoge las aguas pluviales y contaminadas de los asentamientos residenciales e industriales radicados en sus vertientes. Hasta épocas recientes, todas estas aguas se vertían directamente al cauce del río, transformándolo en una verdadera cloaca. A partir de 1980, se aborda la programación de unas galerías paralelas a dicho cauce, que termina con la ejecución de unos colectores cerrados que conducen el conjunto de las aguas fecales, industriales y pluviales a la depuradora construida al borde de la junquera del estuario del Lagares.
La junquera del Lagares, como espacio físico, tiene la función de absorber los excesos de las escorrentías fluviales de ambas vertientes del río en las grandes avenidas, reduciendo dichas laderas su poder de absorción a medida de que se impermeabilizan en el imparable proceso urbanizador (calles, aceras, edificios), con lo que la escorrentía se incrementa en menor tiempo.

La reducción del vaso de la junquera, su alteamiento…., acarrea los efectos siguientes:

a) El aumento de las sedimentaciones de los arrastres de las laderas en el reducido espacio del estuario.
b) La formación de una barra de arena uniendo las playas de Samil y de la Foz, tendencia contrastada con vientos del norte y mar de fondo.
c) Inundaciones en San Andrés de Comesaña, San Miguel de Oia, Balaídos y otros puntos de la ciudad.
El estuario y su junquera, como ámbito ecológico, cumple los siguientes fines:
a) El regular los excesos y carencias de fosfatos que el mar necesita para su constante equilibrio.
b) El mantenimiento de una, cada vez más, escasa fauna y flora en vías de desaparición, siendo la despensa de las especies acuícolas ribereñas, desde el camarón a la solla.
c) Existencia de un área de aguas con determinado grado de salinidad, cuya alteración, por exceso o por defecto, produciría la desaparición de ese biotopo

Existen elementos probatorios que evidencian efectos degradantes y, en evitación de ello, exigimos:

a) La inmediata programación de separación de los vertidos industriales a las aguas fecales, con neutralización de las primeras en el lugar de su origen o en instalaciones apropiadas para su recuperación arbitrando, mientras ello no suceda, la instalación de registros individualizados, controlados por los Servicios Municipales, en los que se viertan estos residuos a través de espitas de caudal regulable, con objeto de alcanzar una disolución soportable para las cepas bacterianas de la depuradora y la marisma.
b) La paulatina separación de las aguas pluviales de las fecales, con el vertido directo de las primeras al río Lagares y al mar.
Prueba de la posibilidad de la recuperación automática de la junquera se ha alcanzado en los tres primeros meses de la puesta en funcionamiento de la depuradora; es decir, durante el almacenamiento de los primeros lodos, en cuyo plazo se encontraban camarones, sollas, sargos y otras especies menos sensibles hasta, al menos, el puente de la Avenida de Samil.

Esta depuradora fue aceptada por el Concello de Vigo en el Pleno del día 3 de agosto de 1998, en ese Pleno se formuló una enmienda realizada por Don Carlos González Príncipe, presidente del Grupo Municipal Socialista, solicitando sustituir el dictamen aprobado por la Comisión de Gobierno por el siguiente texto: “Como quiera que, las actuales instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales del río Lagares, no cumplen la normativa comunitaria de vertidos.
Como quiera que, no existe ninguna certificación por técnico competente de Aguas de Galicia o de la Consellería correspondiente de la Xunta de Galicia, que certifique el buen estado y correcto funcionamiento de las instalaciones implicadas.
Como quiera que, el Secretario General del Concello hizo advertencia expresa de que no había ningún funcionario responsable de la Comunidad Autónoma que asumiera el estado actual de las instalaciones de la EDAR.
Como quiera que, la asunción en este momento de las instalaciones de la EDAR supondría un grave riesgo para el interés general del pueblo de Vigo puesto que existen indicios del mal estado de esta instalación, y además mientras no se termine la segunda fase, aun no iniciada, se estará aceptando una instalación que no cumple los deseos del pueblo de Vigo y la normativa medioambiental en vigor.
Por todo esto, el Pleno de la Corporación no recibirá ni se hará cargo de las instalaciones hasta que:

A) Cumpla estrictamente la normativa de vertidos de la Unión Europea.

B) Haya certificación de funcionario competente de la Xunta de Galicia que garantice el correcto estado y funcionamiento de los mecanismos y dispositivos de la EDAR”.

Esta enmienda fue rechaza por los quince concejales del Grupo de Gobierno del PP, presidido por el Alcalde D. Manuel Pérez y formado, entre otros, por los concejales Chema Figueroa, Corina Porro, Pedrosa, Maite Fernández, … . Votaron a favor, de la misma, el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista del BNG, siendo rechazada por los votos del PP, con lo cual el pueblo de Vigo y particularmente los vecinos de Coruxo han padecido lo que todos sabemos y además de las perdidas difícilmente cuantificables producidas en la ría, estamos expuestos a la multa de la Comisión Europea y aún enorme gasto en la nueva depuradora.
Una vez construida la actual depuradora se encontraron con verdaderos problemas y desde hace años se viene prometiendo, por parte de las autoridades, solucionar los problemas y cumplir escrupulosamente las normas medioambientales, pero ni dichas promesas ni los gastos en proyectos y actuaciones han solucionado el problema. ¿Cuánto se ha gastado en estos proyectos y actuaciones, hasta el momento inútiles? (Por no saberse no se sabe ni cuanto costo esta depuradora). Lo que sí es cierto es que no se logra comprender como una depuradora prácticamente nueva tenga tan mal funcionamiento. La solución, como he dicho antes, podría venir por un tratamiento integral de los residuos líquidos: recogida y tratamiento de los subproductos industriales, separación y aprovechamiento de las aguas pluviales y tratamiento de los lodos, … .
Es conveniente repetir que la mezcla de los vertidos industriales con las aguas fecales produce la muerte de las cepas de bacterias aerobias y anaerobias encargadas de eliminar los residuos orgánicos en suspensión en las aguas fecales, por lo que la depuradora construida pasa a ser el almacenamiento de aguas sucias altamente contaminantes, que son vertidas, en su parte más fluida, al centro de la ría, a través de un emisario submarino, y los lodos de las decantadoras se evacuan directamente al estuario, produciendo la muerte fulminante de todo el ecosistema, al extremo de exterminar lapas y mejillones en las rocas existentes en la playa de la Foz, extendiéndose la mancha en todo el frente de la playa de Samil, tapizando sus fondos arenosos con una gruesa capa de fango, muy difícil de eliminar.. Estos lodos, y los de las demás depuradoras, si fuesen los producidos por los residuos fecales se podrían aprovechar para abonos y para lombricultura, tal y como biene manteniendo GECMA desde hace muchos años.

Para terminar quisiera criticar el saneamiento en el PGOM actual:

En la documentación del PGOM que fue expuesto al público no se define la necesaria separación de las aguas residuales de las pluviales, ni tampoco el sistema aplicable para el almacenamiento, transporte y tratamiento de los subproductos líquidos industriales.
Esta importante carencia junto con la deficiencia de unas instalaciones de depuración de las aguas fecales hace que, a pesar de las cuantiosas inversiones realizadas, las aguas y lodos de las depuradoras existentes se viertan al mar, bien directamente desde la depuradora situada en la Junquera del Lagares o a través de los aliviaderos practicados a lo largo de la conducción de Orillamar.


Ante esta situación Giráldez, dijo que en representación de GECMA propuso, en su momento:
A parte de la implantación de un centro de tratamiento de los subproductos líquidos industriales, de magnitud suficiente para absorber la potencialidad industrial del Área Metropolitana, con un servicio de recogida y transporte a medio de camiones - cisterna, creando un consorcio para la implantación y mantenimiento del mismo entre los industriales radicados en ese ámbito, la Zona Franca y las demás administraciones públicas responsables del Medio Ambiente. Y acometer un alcantarillado separativo de las aguas pluviales aprovechando, en una primera fase las canalizaciones existentes, con vertido directo al mar.
Que las nuevas conducciones de aguas fecales deben establecerse separativamente con la suficiente sección, pendiente y hermeticidad con el fin de evitar sedimentaciones y malos olores.
La construcción, necesaria, de otra gran depuradora, semienterrada, semi-subterránea o subterránea, con tecnología punta, con los estudios pertinentes que la avalen, es posible pero el estudio integral y su proyecto, ha de llevar aparejado el compromiso real a través de aval de la empresa que lo realice, para la solución del problema de los vertidos líquidos y de la deshidratación, recogida, traslado, tratamiento, empleo o eliminación de los lodos….

Ya fuera de la conferencia Giráldez dijo que, -“hay algo que me viene preocupando sobre manera y que sería objeto de una conferencia individual”-, “la política de saneamiento que se requiera ha de contemplar la confluencia de los distintos focos de contaminación en nuestro vaso marino, tal y como decía en 2003”: “cada día se vienen utilizando en la franja litoral, en la actividad industrial, astilleros, en la propia actividad portuaria, etc. Productos que colaboran en gran medida a una peligrosa contaminación, desde Bouzas hasta más allá de Cesantes. Quiero hacer especial hincapié en estos vertidos que se pueden estar realizando por que pueden generar la desaparición de las defensas del cuerpo, afectan al sistema inmunológico, en los peces -me acuerdo de un episodio con delfines que fue investigado en Alemania-, en el marisco, etc. Así como en la alteración nerviosa, biológica…, si tenemos en cuenta las sustancias peligrosas y los distintos metales pesador utilizados en los procesos industriales en dicho litoral”. Giráldez continuó diciendo, que sigue pensando como en aquel entonces, en 2003, que “ por el momento no tenemos conocimiento de la recogida de los subproductos líquidos industriales, como he dicho antes, ni de esos residuos altamente peligrosos. Con lo que es fácil de adivinar que en nuestra ría se encuentran concentraciones de productos de alta toxicidad”.

Breves y curiosidades sobre Medio Ambiente, Ecología, Ciencia y Tecnología

Los vehículos que queman etano podrían ser un peligro
Según un estudio reciente, la combustión del etanol en vehículos entraña peligros que ponen en entredicho la conveniencia de sustituir la gasolina por este producto.

Más de un tercio del calentamiento global lo causa el hollín
Más de las tres cuartas partes de la contaminación del aire por partículas diminutas emitidas durante la combustión de combustibles fósiles, y transportadas a grandes alturas hasta llegar sobre la Costa Oeste estadounidense, provienen de fuentes asiáticas, según una nueva investigación.
.

Cambios medioambientales en el Pacífico Norte
Las temperaturas de la superficie marina y la presión atmosférica a este nivel han sufrido cambios inusuales durante los últimos cinco años en el área del Pacífico Norte. Tales cambios en el sistema climático de la región son distintos de los que la dominaron durante los últimos 50 a 80 años.

Las ciudades construidas en terrenos fértiles afectan al clima
Aunque vitales para la Humanidad, ya que proporcionan hábitat y servicios a sus ocupantes, la mayor parte de las ciudades fueron establecidas en suelos fértiles, por obvias razones. Ahora, sin embargo, al hacerse mucho más grandes, estos terrenos ya no se emplean para el cultivo, afectando al clima y negándose esta contribución al sistema de alimentación mundial.

La altitud de las nubes polares
Los científicos han descubierto por qué las nubes de hielo encontradas casi en el borde del espacio se hallan más arriba en el Polo Sur que en el Polo Norte. La explicación está relacionada con las diferencias existentes en la intensidad de la radiación solar.

Las desastrosas influencia de ''El Niño''
Las variaciones anuales en la concentración de metano y dióxido de carbono, dos de los principales gases invernadero en la atmósfera, podrían estar relacionadas con la actividad de los incendios forestales asociados al ciclo El Niño-La Niña, un fenómeno meteorológico de alcance mundial.

La influencia del hollín sobre la nieve
Las emisiones de hollín negro procedentes de los procesos industriales alteran la forma en que la luz solar es reflejada por la nieve. Según una simulación realizada por ordenador, el hollín negro podría ser el responsable del 25 por ciento del calentamiento global observado durante el pasado siglo.

Conexíón entre el clima y los violines
Los expertos siguen debatiendo sobre las razones por las que los violines que fueron construidos a finales del siglo XVII y principios del XVIII son superiores en cuanto a sonido a otros más modernos. Dos científicos americanos han propuesto esta hipótesis para tratar de explicar este misterio.

Los hielos Árticos y Antárticos no llevan el mismo compás
Si examinamos el registro de la abundancia de hielo marino en las dos regiones polares, durante los últimos 30 años, descubriremos que últimamente el hielo del ártico ha disminuido, mientras que el antártico ha aumentado. Sin embargo, en el global de las tres últimas décadas, ambos hemisferios han visto reducida su capa helada.

Los alimentos más nutritivos reducen las toxinas en la cadena alimenticia
Una nueva investigación ha encontrado que los animales que ingieren alimentos de alta calidad nutritiva, tienen en sus tejidos concentraciones inferiores de metilmercurio, un neurotóxico que puede aholaularse en niveles peligrosos. El resultado sugiere varias maneras de disminuir la circulación del metilmercurio a través de la cadena alimenticia hasta llegar al pez, y de predecir cuándo es probable que un pez de agua dulce tenga niveles elevados de mercurio.

Cuando los peces se extinguen, cambia el ciclo de los nutrientes
Los ecosistemas son redes de conexiones tan intrincadas que pocos estudios han sido capaces de explorar con exactitud lo que ocurre cuando muere una especie. Ahora, un nuevo estudio que se ha valido de simulaciones informáticas ha desvelado cómo la desaparición de un pez de agua dulce puede afectar a la disponibilidad de algunos nutrientes de los que dependen otras especies.

Las dos caras de emplear árboles frete al calentamiento
Un nuevo estudio sugiere que la ubicación es un factor importante cuando se valora la eficacia de proyectos de captura de carbono basados en la absorción de éste por árboles. Plantar árboles y preservar los bosques en los trópicos es muy probable que retarde el calentamiento global. Pero el estudio también concluye que plantarlos en ciertos lugares específicos del planeta podría en realidad ayudar a calentar la Tierra.

El cambio climático a través de los pingüinos
Estamos acostumbrados a oír hablar sobre los efectos del cambio climático en términos de comportamientos inusuales en los animales, como por ejemplo, patrones alterados en la migración de peces y aves. Sin embargo, unos científicos de la Universidad de Birmingham están probando un bioindicador alternativo: el pingüino rey, con el fin de determinar si puede ser usado para monitorizar los efectos del cambio climático.

El uso de energía solar para ayudar contra el calentamiento global
Hace poco tiempo que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas publicó un informe que confirma la responsabilidad humana en el calentamiento global y atribuye la creciente amenaza a la quema por el hombre de combustibles fósiles.

Algunos corales son capaces de sobrevivir al calentamiento global
Aunque los humanos podemos sobrevivir a grandes fluctuaciones de temperatura, ciertas especies de coral sólo prosperan en un rango de temperaturas de 12 grados. Por eso el calentamiento global está amenazando su supervivencia. Resulta mortal para muchos arrecifes. Sin embargo, algunos corales son capaces de combatir los efectos del calor, según ha revelado una investigación.

Los nutrientes del suelo dan forma a los bosques tropicales
Los bosques tropicales están entre las comunidades vegetales más diversas sobre la Tierra, y los científicos han trabajado durante décadas para identificar los procesos evolutivos y ecológicos que los crearon y los mantienen. Una pregunta clave es si todas las especies de árboles son equivalentes en su uso de recursos (agua, luz y nutrientes), o si cada especie tiene su propio nicho particular. Un estudio a gran escala esclarece ahora algunos aspectos de este asunto. Indica que los nutrientes en el suelo pueden influir fuertemente sobre la distribución de árboles en los bosques tropicales, más de lo que se creía.

Rápida adaptación al cambio climático
Contradiciendo la noción de Charles Darwin de que la evolución se desarrolla gradualmente, unos científicos han descubierto que las plantas con ciclos cortos de vida pueden adaptarse evolutivamente en sólo unos años al cambio climático. Este rápido cambio evolutivo puede ayudarlas a lidiar con el calentamiento global mejor que las especies de larga vida.

Una guerra nuclear local afectaría drásticamente a todo el planeta
Incluso una guerra nuclear local, a pequeña escala, podría producir tantas víctimas como las que se cobró la Segunda Guerra Mundial, desestabilizar el clima global del planeta durante una década o más, e impactar de un modo u otro sobre casi cada persona en la Tierra, según dos nuevos estudios que representan la primera valoración cuantitativa de las consecuencias de un conflicto nuclear entre potencias atómicas pequeñas o emergentes.

Perder especies del océano afecta el bienestar humano
Un grupo internacional de ecólogos y economistas ha demostrado que la pérdida de la biodiversidad está reduciendo ostensiblemente la capacidad del océano de producir alimento para los humanos, resistir enfermedades, filtrar contaminantes y recuperarse de tensiones tales como la pesca excesiva y el cambio climático.

Microbios usan productos químicos en competencia para conseguir comida
Un nuevo estudio sugiere que los microbios pueden competir con los grandes animales carroñeros produciendo productos químicos repugnantes que disuaden a las especies superiores de consumir valiosos recursos alimenticios, tales como semillas, frutas y carne en descomposición.

La pesca a gran escala está poniendo en peligro a muchas especies
Un nuevo estudio, que se ha valido de datos obtenidos a lo largo de un amplio periodo de tiempo, muestra que además de causar declives en las reservas de peces, la actividad pesquera a gran escala conlleva un segundo impacto amplificando los altibajos de la variabilidad de la población natural. Este segundo impacto incrementa la incertidumbre en la estimación de los niveles de la población de peces y podría poner a los recursos pesqueros en un mayor riesgo de colapso que el asumido anteriormente, hasta ahora.

Hierba para ahorrar combustible y dañar menos al medio ambiente
En las instalaciones piloto de un centro de investigaciones , una caldera que trabaja en su totalidad con combustible vegetal, obtenido de la hierba, se encarga de calentar los edificios de mantenimiento del centro de investigaciones, y un invernadero. El invierno pasado, esta caldera alimentada con combustible vegetal redujo el consumo de fuel-oil en unos 2.600 litros.

La pérdida de la biodiversidad tropical afectaría todo el planeta
Un equipo de científicos ha finalizado un estudio que explica por qué los trópicos son mucho más ricos en biodiversidad que las latitudes más altas. Y dicen que su trabajo revela un motivo más para proteger a esas especies de la extinción.


Ciencia y Tecnología

El observatorio espacial Spitzer de la NASA ha estudiado diversas estrellas y ha permitido a los astrónomos determinar las llamadas “zonas de peligro”, el territorio alrededor de ellas donde existen posibilidades de que no lleguen a formarse planetas debido a la influencia de la radiación y el viento estelar procedente de otras estrellas cercanas y súper-calientes

El satélite europeo Envisat ha obtenido imágenes, por primera vez, de una población de sargazos. Estas particulares algas, famosas porque, flotando densamente, atrapaban entre ellas a los barcos, no habían sido vistas todavía desde el espacio. Ahora, gracias al instrumento MERIS, del Envisat, los científicos pueden hacer un seguimiento de estos organismos, y con ello, entender mejor la productividad primaria del océano y predecir con mayor exactitud el cambio climático.

Rusia ha confirmado que su constelación GLONASS, dedicada a la navegación por satélite y al posicionamiento global (equivalente al GPS norteamericano) podrá usarse gratuitamente. El presidente Putin ha firmado la orden por la cual cualquiera podrá tener acceso a las frecuencias civiles

El consorcio EUMETSAT ha declarado operativo el nuevo satélite meteorológico polar europeo, el MetOp-A. Desde el 15 de mayo, se considera oficialmente superada la etapa de calibraciones y comprobaciones.

La misión Orbital Express se topó con problemas técnicos. Los dos vehículos, ASTRO y NextSat, debían separarse unos 30 metros y ensayar una captura. Sin embargo, numerosos aficionados al seguimiento de satélites descubrieron el 11 de mayo que los dos ingenios estaban mucho más separados de lo previsto.

Investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer han desarrollado un nuevo método para unir materiales que normalmente no se pegan entre sí. El adhesivo elaborado por el equipo, basado en cadenas autoensambladas de tamaño nanométrico, podría tener usos cruciales en cuantiosas actividades, desde la fabricación de la próxima generación de chips para ordenador, hasta la producción de energía.


Científicos del Instituto Tecnológico de Israel (Technion) han creado un dispositivo de realidad virtual que se vale de datos auditivos y visuales que va tomando sobre la marcha, para mejorar la velocidad de la locomoción y la longitud de los pasos en pacientes que padecen de esclerosis múltiple y de la enfermedad de Parkinson.

Un equipo internacional, dirigido por investigadores del Instituto Broad del MIT y la Universidad de Harvard, ha presentado la secuencia del primer genoma de un marsupial, la zarigüeya gris de rabo corto (Monodelphis domestica).

El telescopio VLT de la ESO en Cerro Paranal detectó chorros (jets) de materia expulsados desde una estrella de muy poca masa o “estrella fallida”, también llamada enana café. Este hallazgo inédito sugiere que estas expulsiones de materia pueden ocurrir en objetos millones de veces más masivos que el Sol, así como en cuerpos tan pequeños como Júpiter.

Un equipo de investigación dirigido por Neal Woodbury, del Instituto de Biodiseño, en la Universidad Estatal de Arizona, ha obtenido nuevos e interesantes datos sobre el mecanismo de la fotosíntesis. El descubrimiento aborda cuestiones sobre el movimiento orquestado de las proteínas a una escala temporal de la millonésima parte de una millonésima de segundo.

Adaptación: Los vegetales tropicales son capaces de adaptarse a los cambios ambientales extrayendo nitrógeno de diversas fuentes, según un nuevo estudio.

No existen fármacos capaces de proteger a la gente contra los altos niveles de radiación que pueden ser liberados por una bomba "sucia" o por una explosión nuclear. La exposición excesiva a la radiación nuclear suele causar la muerte en cuestión de semanas, ya que la radiación mata a células sanguíneas vitales para la coagulación y para combatir infecciones, además de devastar también a las células madre que se necesitan para reabastecer su suministro. Un grupo de científicos ha desarrollado un agente que protege a las células contra los efectos letales de la radiación, tanto si es administrado a los pacientes antes como después de haberse visto expuestos a la misma.

La reina de la abeja melífera es idéntica genéticamente a las abejas obreras de su colmena, pero vive diez veces más y, a diferencia de sus hermanas estériles, es fértil toda su vida. Un estudio realizado por la Universidad de Illinois aporta nuevos y esclarecedores datos sobre los mecanismos moleculares responsables de esta marcada diferencia.

La ESA se está preparando para futuras misiones de exploración tripuladas a Marte. Actualmente buscan voluntarios para participar en una misión simulada de 520 días en Marte.